ENERGETIKA – Potencijali razvoja energetskog sektora

ENG     DEU     ITA     BACK


Primorsko-goranska županija je značajno prometno i energetsko čvorište s izuzetno mnogo proizvodnih energetskih objekata dalekovoda, naftovoda i plinovoda.
Županija i njezina izgrađena energetska infrastruktura ima i u budućem razvoju značajnu ulogu u energetici Republike Hrvatske i jugoistočne Europe. Činjenica je da se upravo na području Primorsko-goranske županije planiraju graditi i dograđivati, odnosno osuvremenjivati novi energetski objekti svih razina, od lokalne i regionalne do nacionalne i europske.
Energetski sustav na prostoru Primorsko-goranske županije čine objekti za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije svih razina (termoelektrana, hidroelektrane, rafinerija nafte, javne toplane, industrijske kotlovnice i gradska plinara, plinovodi, naftovodi, produktovodi i dr.). Globalno razmatrano, županijski energetski sustav ima dvojaku funkciju.
Prvu kao integralni dio ukupnog energetskog sustava u državi.
Za tu svrhu izgrađeno je oko 80% kapaciteta, pa je i skrb o učinkovitosti iskorištavanja tih kapaciteta u nadležnosti države. Druga ne manje značajna funkcija županijskog energetskog sustava je zadovoljavanje potreba finalne potrošnje energije u županiji po količini i strukturi.
U domeni energetskog sektora postavljeni su ciljevi:

 • osigurati preduvjete za afirmaciju Primorsko-goranske županije kao značajnog energetskog čvora RH, ali i jugoistočne Europe,
 • izgraditi terminal za ukapljeni prirodni plin,
 • nastaviti plinofikaciju cjelovitog područja županije, izgradnjom regionalnih, a potom i lokalnih plinovoda, osobito vodeći računa o prelasku velikih energetskih postrojenja na prirodni plin kao pogonski energent,
 • potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije na regionalnoj razini te povećati energetsku efikasnost,
 • osigurati pretpostavke za korištenje decentraliziranih izvora energije, kogeneracijskih i trigeneracijskih postrojenja, energane na biomasu itd.

Osim navedenih ciljeva teži se ostvariti pretpostavke za realizaciju ciljeva i na lokalnoj razini:

 • osigurati kvalitetnu dostupnost naselja elektroenergetskom sustavu,
 • poticati korištenje prirodnog plina kao ekološki prihvatljivog energenta,
 • poticati korištenje visoko efikasnih dizalica topline u cilju smanjenje potrošnje energije,
 • osigurati pretpostavke za korištenje decentraliziranih obnovljivih izvora energije,
 • osigurati pretpostavke za implementaciju mjera energetske efikasnosti (planiranje novih objekata isključivo kao nisko energetskih pa čak i pasivnih te dodatno poboljšanje energetskih osobina postojećih objekata).

Uvažavajući sve navedeno energetski je sektor jedan od glavnih gospodarskih sektora na kojem se temelji razvoj Primorsko-goranske županije.
Potencijala za ulagače u razvoju energetskih objekata od nacionalnog i europskog značaja moguća su u:

 • izgradnju LNG terminala,
 • modernizaciju i/ili izgradnju nove kombinirane plinske elektrane (na području Urinja i/ili uz LNG terminal),
 • izgradnja Hidro-elektrane Vinodol,
 • izgradnja Hidro-elektrane Valići te prateće akumulacije.

Projekti regionalnog i lokalnog značaja su:

 • ulaganje u regionalnu distributivnu plinsku mrežu kroz projekt plinofikacije Gorskog kotara, a potom i otoka Raba, Cresa i Lošinja,
 • gradnja kogeneracijskih i trigeneracijskih postrojenja unutar radnih zona regionalnog (Miklavje, Kukuljanova…) pa i lokalnog karaktera,
 • iskorištavanje vjetro potencijala korz gradnju vjetro elektrana (izrađena je analiza potencijalnih lokacija),
 • iskorištavanje energije sunca (bilo ugradnjom solarnih i foto-naponskih kolektora na postojećim objektima ili ulaganjima u solarne farma za koje je izrađena analiza potencijalnih lokacija),
 • ulaganje u kogeneracijska postrojenja na drvnu biomasu na području Gorskog kotara te potencijalno gradnja toplovodne mreže goranskih naselja,
 • ulaganje u gradnju mini i mikro hidro-elektrane.

Kontakti resornih tijela Primorsko-goranske županije i njezinih društava koji mogu u svakom trenutku biti na raspolaganju u pripremi i implementaciji navedenih projekata su:

 1. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
  Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka
  Telefon: +385 51 351 900
  Faks: +385 51 351 909
  E-mail: razvoj@pgz.hr
  Web: www.pgz.hr

 2. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
  Riva 10/1, 51000 Rijeka
  Telefon: 385 51 351 202
  Faks: +385 51 351 203
  E-mail: graditeljstvo@pgz.hr
  Web: www.pgz.hr

 3. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Splitska 2/II, 51000 Rijeka
  Telefon: +385 51 351 772
  Faks: +385 212 436
  E-mail: zavod@pgz.hr
  Web: www.zavod.pgz.hr

 4. Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.
  Ciottina 17b, 51000 Rijeka
  Telefon: +385 51 631 844
  Faks: +385 51 263 751
  E-mail: darko.jardas@reakvarner.hr
  Web: www.reakvraner.hrPrimorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr
Revision 5.00_2016-10