Nositelj: Primorsko-goranska županija

Solarne elektrane
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 1.200.000 – 1.500.000 EUR po instaliranoj snazi od 1 MW

Lokacija: područje Primorsko-goranske županije – Vlasništvo: državno i privatno vlasništvo

Značaj projekta

Obnovljivi izvori energije vrlo su važna komponenta razvoja Primorsko-goranske županije i sadržani su u svim strateškim dokumentima. Cilj je postići visok udio obnovljivih izvora energije u sklopu održivog županijskog razvoja. Visoka razina potencijala korištenja solarne energije nalazi se u obalnom i otočnom području.

Projekt podrazumijeva gradnju

Na predviđenim lokacijama moguće je instalirati solarne farme do 50 ha s maksimumom od 10 MW snage po lokaciji.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Poticajna naknada

Prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (“Narodne novine” broj 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15).

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • dio lokacija je već utvrđeno Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a preostale će biti u prostornim planovima općina i gradova.

Kontakt osoba

Darko Jardas, direktor
Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.

Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 631 844, 51 634 330
Faks: +385 51 263 751
E-mail: darko.jardas@reakvarner.hr
Web: www.reakvarner.hr

    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10