Nositelj: Grad Krk, Županijska lučka uprava Krk

Krčki lukobran
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 10.000.000 EUR

Lokacija: Grad Krk, centar – Vlasništvo: Grad Krk i pomorsko dobro

Značaj projekta

Bolji uvjeti za ribarstvo, putničko-turistički promet, nautički turizam i smještaj sportskih i rekreacijskih brodica. Povećanje gospodarskih efekata u turizmu i pomorskom prometu, što se prvenstveno odnosi na sigurniju i time kvalitetniju lučku ponudu što će u najvećoj mjeri koristiti turisti nautičari. Veći broj vezova ekonomski je unosan posao, a veći broj nautičara stimulira malo i srednje poduzetništvo u turizmu da podignu standard svoje ponude te omoguće i druge uslužne i kulturne sadržaje. Bolja turistička ponuda i njeni financijski efekti imat će utjecaj na cijeli otok, a dijelom i na županiju.

Projekt podrazumijeva gradnju

Produženje primarnog te izgradnju sekundarnog lukobrana, izgradnju operativne putničke i ribarske obale, gatova za privez i benzinske stanice.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Studijska dokumentacija:

  • studija utjecaja na okoliš.

Kontakt osoba

Darijo Vasilić, gradonačelnik
Grad Krk

Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk
Telefon: +385 51 401 111
E-mail: grad-krk@ri.t-com.hr

Grad Krk    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10