Nositelj: Grad Krk

Turistička zona Torkul
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 55.000.000 EUR

Lokacija: Grad Krk – Vlasništvo: privatno

Značaj projekta

Područje obuhvata zone nalazi se na jugozapadnoj obali otoka Krka (Šotovento) oko 1 kilometar od naselja Pinezići, nasuprot otoka Cresa. Zona je prosječno udaljena od obale oko 150 m, a najjužnija točka udaljena je 80-tak metara od mora. Ukupna površina područja iznosi 14,95 ha. Zona je nepravilnog oblika, širine oko 300, a dužine oko 500 metara. Područje obuhvata Plana danas je potpuno neizgrađeno i neuređeno, te obraslo gustom i visokom samoniklom vegetacijom. Plansko područje je sa svih strana omeđeno prirodnim krajolikom (borovom šumom), a područje jugozapadno od obuhvata Plana kategorizirano je PPU Grada Krka kao zaštitna šuma. Jugoistočno od obuhvata zone nalazi se uvala Torkul sa privezištem i plažom.
S obzirom na blizinu trajektnog pristaništa Valbiska i državnu cestu D104 koja prolazi 1,5 km zapadno od obuhvata, zona je relativno dobro povezana s ostalim dijelovima otoka Krka, a širim područjem.

Projekt podrazumijeva gradnju

Predviđena je izgradnja turističkog naselja kapaciteta 800 kreveta, od čega na hotel otpada min. 600 kreveta, a kapacitet samo­sto­jećih vila (P+2 etaže) može biti max. 200 kreveta. Hotel je predviđen u centralnom dijelu, vile u južnom i istočnom, dok je sjeverni dio predviđen za prateće (sportske, zabavne, kulturne i slične) sadržaje. Na prostoru između zone obuhvaćene planom i obalne linije predviđena je zona ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske namjene (kupalište, šetnica, sportski tereni, ugostiteljski sadržaji i sl.).

Model realizacije

Otvorene mogućnosti za pregovore.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Kontakt osoba

Darijo Vasilić, gradonačelnik
Grad Krk

Trg bana Josipa Jelačića 2, 51550 Krk
Telefon: +385 51 401 111
E-mail: grad-krk@ri.t-com.hr
Web: www.grad-krk.hr

Grad Krk    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10