Nositelj: Općina Punat

Sportsko rekreacijska zona Punta de bij
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 5.000.000 EUR

Lokacija: Općina Punat, naselje Punat, plaža Punta de bij – Vlasništvo: pretežito privatne osobe, a manji dio Republika Hrvatska

Značaj projekta

Sportsko rekreacijska zona Punta de bij izgraditi će se u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude u Općini Punat. Izgradnjom planiranih zona oformila bi se polivalentna, multidisciplinarna zona s mogućnošću odvijanja raznih aktivnosti na moru i kopnu.

Projekt podrazumijeva gradnju

Unutar obuhvata Urbanističkog plana površine 21,84 ha, određene su sljedeće namjene:

  • zabavno uslužni centar (R), površine 0,87 ha,
  • sportski sadržaji (R1), površine 1,81 ha,
  • uređena plaža (R3), ukupno 3,39 ha (kopno 2,05 ha i more 1,34 ha),
  • zaštitne zelene površine (Z), površine 0,24 ha,
  • površina infrastrukturnih građevina (IS), površine 0,02 ha,
  • prometne površine (kolne i pješačke ulice), površine 0,71 ha,
  • parkiralište (P), površine 0,42 ha,
  • ostalo more u obuhvatu Urbanističkog plana (sport i rekreacija, plovni put), površine 14,38 ha.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Kontakt osobe

Emerik Derenčinović, pročelnik
Općina Punat

Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
Mobitel: +385 98 258 690
E-mail: emerik.derencinovic@opcina.punat.hr

Daniel Strčić, referent za imovinu, gospodarstvo, predpristupne fondove i javnu nabavu

Telefon: +385 51 854 140
Mobitel: +385 99 6000 013
E-mail: daniel.strcic@opcina.punat.hr

Općina Punat    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10